Zoeken

Generic filters
Exact matches only

Referentieprojecten

Interim-secretaris bezwaarschriftencommissie wordt regelmatig ingezet

Zoekt u een interim secretaris bezwaarschriftencommissie? Wij zorgen voor de goede match en tevreden opdrachtgevers.

Inzet interim-jurist als secretaris bezwaarschriftencommissies

Binnen een ambtelijke samenwerking tussen twee gemeenten hebben de beide gemeenten nog hun eigen bezwaarschriftencommissie. In verband met het zwangerschaps- en bevallingsverlof van de secretaris van deze commissies levert Vijverberg Interim gedurende zeven maanden een secretaris.

De secretaris bereidt de hoorzitting voor, schrijft het verslag en het advies en voert de correspondentie met de betrokken partijen. Daarbij moet aandacht worden besteed aan het verschil in werkwijze en toon van de beide commissies. De opdracht is naar volle tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd.

Universiteit tevreden over inzet interim-jurist als secretaris voor bezwaar- en beroepsprocedures

In verband met een zwangerschaps- en bevallingsverlof is bij de Directie Legal Services/ afdeling Legal Affairs van de Technische Universiteit Delft behoefte aan een jurist die beschikt over kennis van het arbeidsrecht/ambtenarenrecht en bestuursrecht.

Een jurist van Vijverberg Interim ondersteunt gedurende vijf maanden de organisatie door secretariswerkzaamheden te verrichten in bezwaar- en beroepsprocedures. De jurist stelt als secretaris van het College van Beroep voor de Examens en de bezwarencommissie werknemerszaken beslissingen, adviezen en beslissingen op bezwaar op. De samenwerking tussen de Technische Universiteit Delft en Vijverberg Interim wordt van beide kanten als positief ervaren.

Projectmatige aanpak secretariaat bezwaarschriften voor grote aantallen bezwaren rijksdienst

Na een omvangrijke sollicitatieronde bij een rijksdienst maakt een groot aantal medewerkers bezwaar tegen de afwijzing. Gelet op de beschikbare capaciteit denkt de rijksdienst de bezwaarschriften niet op korte termijn te kunnen behandelen. Vijverberg Interim wordt gevraagd de afwikkeling van de bezwaarschriften volledig over te nemen.

Vijverberg Interim levert een projectleider en een groot aantal junior en senior juristen die optreden als lid/secretaris respectievelijk lid/voorzitter van de ambtelijke hoorcommissie. Zij verzorgen niet alleen de secretariële en juridische werkzaamheden (horen van bezwaarden, verslaglegging en redigeren van adviezen in de vorm van de te nemen conceptbeslissing op bezwaar) maar ook de volledige logistieke afwikkeling van de zaken (uitnodigingen, planning hoorzittingen, correspondentie met bezwaarden en raadslieden). Alle werkzaamheden worden in overleg met de opdrachtgever in korte tijd vanuit het kantoor van Vijverberg Interim uitgevoerd.

Flexibele inzet interim secretaris bezwarencommissie

Bij een opdrachtgever (stadsdeel) van Vijverberg Interim fluctueert het aantal bezwaren dat binnenkomt. Soms neemt het aantal bezwaren zodanig toe dat de bezwaren niet meer met behulp van de beschikbare interne capaciteit afgehandeld kunnen worden.

In die situatie wordt Vijverberg Interim ingeschakeld. Vijverberg Interim biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om afhankelijk van de behoefte, een secretaris van Vijverberg Interim in te zetten. Een secretaris die bovendien goed ingevoerd is in de onderwerpen waarop de bezwaren betrekking hebben zoals bouwaanvragen, handhaving, ligplaatsvergunninen en drank- en horecawetgeving. Een secretaris die de organisatie van de opdrachtgever kent.

Interim-jurist werkt snel achterstanden weg als secretaris bezwarencommissie

Op verzoek van een grote gemeente levert Vijverberg Interim een jurist die gespecialiseerd is in het ambtenarenrecht en kan worden ingezet om de achterstand in de afhandeling van bezwaarschriften weg te werken.

De bezwaren hebben betrekking op uiteenlopende onderwerpen, waaronder ontslag, disciplinaire maatregelen, bezoldiging en functietypering- en waardering. De jurist analyseert en beoordeelt de bezwaarzaken, stelt (voorafgaande aan de hoorzitting) zaaknotities op voor de bezwarencommissie, verzorgt de verslaglegging en stelt in concept de adviezen van de commissie op.

Vijverberg Interim levert secretaris bezwaarschriften voor gemeente

Vanwege een capaciteitstekort en een oplopende achterstand bij de behandeling van bezwaarschriften is een gemeente op zoek naar een zelfstandig interim-jurist voor de afhandeling van bezwaarschriften.

De door Vijverberg Interim geleverde jurist behandelt als secretaris in eerste instantie allerlei bezwaarschriften op het gebied van ruimtelijke ordening. Als de achterstand op dit gebied is ingelopen, verschuift het aandachtspunt naar het behandelen van bezwaarschriften op het gebied van sociale zaken. De jurist van Vijverberg Interim bereidt de zaken voor, woont hoorzittingen bij en draagt zorg voor het opstellen van de beslissingen op bezwaar.

Interim-Jurist helpt provincie bij afhandeling bezwaarschriften als secretaris van de commissie

Een provincie beschikt niet over voldoende capaciteit om alle bezwaarschriften tijdig af te handelen en heeft daarom behoefte aan tijdelijke externe ondersteuning.

Vijverberg Interim levert een interim-jurist die bezwaarschriften op diverse bestuursrechtelijke gebieden behandelt, waaronder subsidierecht en milieurecht. De werkzaamheden lopen uiteen van het voorbereiden van de zaak, het opstellen van een preadvies en het bijwonen van de hoorzitting, tot het opstellen van het commissieadvies.

Ondersteuning door interim secretaris voor onderbezet secretariaat bezwaarschriftencommissie gemeente

Wegens een grote hoeveelheid aan bezwaarschriften en onderbezetting van het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie van een gemeente, biedt Vijverberg Interim de juiste ondersteuning.

De secretaris draagt zorg voor verslaglegging van de hoorzittingen. Tevens neemt hij deel aan de raadkamer van de bezwaarschriftencommissie en ondersteunt de commissie met advies. Het advies wordt geconcipieerd in overeenstemming met de commissie. De secretaris houdt contact met de commissie en voorziet de commissie van het concept. Na het verwerken van op- en/of aanmerkingen van de voorzitter van de commissie, dan wel alle leden van de commissie, biedt de secretaris in het juiste format van de gemeente het advies en het verslag aan ter verzending door de gemeente. De werkzaamheden zijn binnen de daarvoor gestelde termijnen verricht.

Secretaris bezwarencommissie personeelsbesluiten

Een grote gemeente had te weinig capaciteit voor de behandeling van rechtspositionele bezwaren van zijn ambtenaren. In verband met de invoering van de Wnra wilde de gemeente de vaste formatie voor deze taak niet meer aanvullen met een vaste medewerker. Een interim-jurist van Vijverberg werd ingevlogen. Met de kennis en ervaring van de interim-jurist was deze direct volledig operationeel. De opdracht is tot volle tevredenheid van de opdrachtgever op professionele en plezierige wijze door de interim-jurist van Vijverberg afgerond.