Zoeken

Search
Generic filters
Exact matches only

Privacyverklaring

Vijverberg Interim B.V. heeft als verwerkingsverantwoordelijke oog voor uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onze contactgegevens zijn:

Vijverberg Interim B.V.
Röntgenlaan 23
2719 DX  Zoetermeer

079-3631929

Inhoud privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij u over:

 • de reikwijdte van deze privacyverklaring
 • voor welke doeleinden en op welke grondslagen wij uw persoonsgegevens verwerken
 • welke persoonsgegevens wij van u verzamelen
 • wie uw persoonsgegevens ontvangen
 • hoe lang wij uw gegevens bewaren
 • wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Vijverberg Interim B.V.
 • ons gebruik van cookies
 • onze contactgegevens

Reikwijdte privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Doeleinden en grondslagen

Wanneer u ons via onze website of anderszins persoonsgegevens verstrekt, worden uw persoonsgegevens – voor zover noodzakelijk – vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt:

(1) om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;

(2) om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling voor een opdracht;

(3) om een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden;

(4) om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;

(5) voor het verbeteren van de (online) dienstverlening;

(6) voor het onderhouden van contact (relatiebeheer);

(7) om te reageren op vragen, opmerkingen of klachten;

(8) voor het analyseren en optimaliseren van websitegebruik door middel van cookies;

(9) voor onze marketing, PR en relatiebeheer;

(10) voor onze financiële administratie.

Wij verwerken persoonsgegevens op verschillende gronden:

1. U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden (artikel 6, eerste lid, onder a van de AVG). In dit geval vragen wij u vooraf expliciet om toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u via onze website een contactformulier invult. U mag op ieder moment uw toestemming intrekken, maar de gegevens die tot aan het moment van intrekking zijn verwerkt blijven rechtmatig verwerkt.

2. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u  partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (artikel 6, eerste lid, onder b van de AVG). Dit is het geval wanneer wij een opdracht gegund krijgen, afspraken maken met interimmers over het uitvoeren van een opdracht of een arbeidsovereenkomst sluiten.

3. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die Vijverberg Interim heeft (artikel 6, eerste lid, onder c van de AVG). Van deze grond maken wij bijvoorbeeld gebruik wanneer wij gegevens moeten overleggen aan de Belastingdienst.

4. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG). Deze belangen zijn onder meer het bieden van een zo optimaal mogelijke (online) dienstverlening, de beveiliging van onze systemen en het informeren over onze diensten en evenementen (direct marketing).

Welke persoonsgegevens?

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Algemene gegevens bezoekers websites

Van de bezoekers van deze website worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens over de meest opgevraagde pagina’s van de website of onze diensten. Wij gebruiken deze informatie om onze website en daarmee onze dienstverlening te optimaliseren. Wij kijken bijvoorbeeld naar bezoekersaantallen en de duur van bezoek van de website. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en totalen waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is.

Persoonsgegevens verstrekt via inschrijfformulieren

Als u ons door het invullen van één van de contactformulieren op onze website vrijwillig informatie verschaft, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Met het invullen van een contactformulier geeft u Vijverberg Interim B.V. expliciet toestemming om uw persoonlijke gegevens te bewaren tot zo lang als nodig is.

Social media

Ook wanneer u communiceert via social media zoals Whatsapp, ons Twitter- of LinkedIn account, ontvangen wij van u persoonsgegevens.

Verstrekking langs andere weg

U kunt uw persoonsgegevens ook langs een andere weg dan online via de website of via social media verstrekken. Bijvoorbeeld tijdens (telefoon)gesprekken of via de e-mail. Ook deze persoonsgegevens verwerken wij voor zover dat noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening.

Concreet kunnen wij in het kader van onze (online) dienstverlening de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • initialen, voornaam, achternaam
 • titulatuur
 • geslacht
 • bedrijfsnaam, functie
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • inhoud van online communicatie, waaronder c.v.’s

Sollicitaties

Van sollicitanten verwerken wij vanzelfsprekend ook persoonsgegevens. Naast de gegevens die u schriftelijk en mondeling tijdens gesprekken aan ons verstrekt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

inhoud communicatie
rapportages van assessments en andere testen
door ons met uw toestemming ingewonnen referenties
beoordeling van de geschiktheid voor de functie

Verstrekking aan derden

In het kader van onze online dienstverlening en de hiervoor genoemde doeleinden maken wij gebruik van diensten van derden, zoals onze IT-beheerder, ons marketingbureau, onze websitebeheerder en Google Analytics (bekijk hier ons cookiebeleid). Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan daartoe bevoegde instanties als wij daar op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel toe verplicht zijn.

Wij maken in het kader van onze sollicitatieprocedure gebruik van diensten van andere partijen, zoals wervings- en selectiebureaus en IT-leveranciers.

Wij kunnen uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden als we dat wettelijk verplicht zijn. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden voor commerciële, goede of ideële doeleinden.

Welke rechten heeft u met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens?

Wanneer wij persoonsgegevens van u verwerken en u wilt weten welke gegevens dat zijn of u heeft er bezwaar tegen, dan kunt u Vijverberg Interim verzoeken om:

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken
 • rectificatie van uw persoonsgegevens, wanneer u meent dat die niet juist zijn
 • uw persoonsgegevens te wissen
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken
 • ontvangst of overdracht aan een derde van uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, mits de verwerking plaatsvond op grond van toestemming of een overeenkomst én de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Daarnaast heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege een met uw specifieke situatie verband houdende reden of wanneer uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing.

Wij reageren binnen een maand inhoudelijk op uw verzoek. Mocht dit onverhoopt niet lukken binnen een maand, dan berichten wij u daar tijdig over en geven wij aan binnen welke termijn u wel een reactie tegemoet kunt zien.

Vijverberg Interim B.V.

t.a.v. de privacymedewerker
Röntgenlaan 23
2719 DX Zoetermeer
079 – 3631929

Om te kunnen nagaan of het verzoek daadwerkelijk van u afkomstig is, kunnen wij u vragen zich te identificeren aan de hand van een identificatiebewijs of op andere wijze (bijvoorbeeld door het stellen van vragen).

Klacht

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Vijverberg Interim,  treden wij daar graag met u over in overleg. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het klachtenformulier van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zullen bewaard worden zolang deze nodig zijn voor de eerder genoemde doelen. Daarbij zijn wij tevens gehouden aan de wettelijke bewaarplichten.

Gegevens van sollicitanten voor een functie in dienst van Vijverberg Interim  die niet zijn aangenomen, worden binnen 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd. Met toestemming van de sollicitant kan worden afgesproken dat de gegevens maximaal tot een jaar na afloop van de sollicitatieprocedure worden bewaard.

Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van de afhandeling van een klacht, worden maximaal drie jaar bewaard of tot het moment dat een uit de klacht voortvloeiende gerechtelijke procedure is afgerond.

Persoonsgegevens die wij op grond van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen administreren, zijn wij verplicht 7 jaren te bewaren.

Wijzigingen

Vijverberg behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, onze bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Onze meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op onze website www.vijverberginterimjuristen.nl. Deze versie is opgesteld in november 2020.