Zoeken

Generic filters
Exact matches only

Privacyverklaring

Privacyverklaring Vijverberg Interim B.V.

Vijverberg Interim B.V. heeft als verwerkingsverantwoordelijke oog voor uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens

Onze contactgegevens zijn:
Vijverberg Interim B.V.
Röntgenlaan 23
2719 DX  Zoetermeer
079-3631929

Inhoud privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij u over:

 • de reikwijdte van deze privacyverklaring
 • voor welke doeleinden en op welke grondslagen wij uw persoonsgegevens verwerken
 • welke persoonsgegevens wij van u verwerken
 • hoe lang wij uw gegevens bewaren
 • wie uw persoonsgegevens ontvangen
 • wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Vijverberg Interim B.V.
 • ons gebruik van cookies
 • onze contactgegevens

Reikwijdte privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken van ZP’ers, opdrachtgevers, leveranciers, sollicitanten, bezoekers van onze website en onze volgers op social media.

Doeleinden en grondslagen

Wanneer u ons via onze website of anderszins persoonsgegevens verstrekt, worden uw persoonsgegevens – voor zover noodzakelijk – vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt:
(1) om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;
(2) om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling voor een opdracht;
(3) om een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden;
(4) om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
(5) voor het verbeteren van de (online) dienstverlening;
(6) voor het onderhouden van contact (relatiebeheer);
(7) om te reageren op vragen, opmerkingen of klachten;
(8) voor het analyseren en optimaliseren van websitegebruik door middel van cookies;
(9) voor onze marketing, PR en relatiebeheer;
(10) voor onze financiële administratie.

Wij verwerken persoonsgegevens op verschillende gronden:
1. U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden (artikel 6, eerste lid, onder a van de AVG). In dit geval vragen wij u vooraf expliciet om toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u via onze website een contactformulier invult. U mag op ieder moment uw toestemming intrekken, maar de gegevens die tot aan het moment van intrekking zijn verwerkt blijven rechtmatig verwerkt.
2. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u  partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (artikel 6, eerste lid, onder b van de AVG). Dit is het geval wanneer wij een opdracht gegund krijgen, afspraken maken met ZP’ers over het uitvoeren van een opdracht of een arbeidsovereenkomst sluiten.
3. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die Vijverberg Interim B.V. heeft (artikel 6, eerste lid, onder c van de AVG). Van deze grond maken wij bijvoorbeeld gebruik wanneer wij gegevens moeten overleggen aan de Belastingdienst.
4. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6, eerste lid, onder f van de AVG). Deze belangen zijn onder meer het bieden van een zo optimaal mogelijke (online) dienstverlening, de beveiliging van onze systemen en het informeren over onze diensten en evenementen (direct marketing).

Persoonsgegevens en bewaartermijnen

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en wat zijn onze bewaartermijnen?

Algemene gegevens bezoekers websites

Van de bezoekers van deze website worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens over de meest opgevraagde pagina’s van de website of onze diensten. Wij gebruiken deze informatie om onze website en daarmee onze dienstverlening te optimaliseren. Wij kijken bijvoorbeeld naar bezoekersaantallen en de duur van bezoek van de website. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en totalen waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is.

Social media

Ook wanneer u communiceert via social media zoals Whatsapp, of ons LinkedIn-account, ontvangen wij van u persoonsgegevens: voor- en achternaam en eventueel uw functie en het bedrijf waarvoor u werkt.

Verstrekking langs andere weg

U kunt uw persoonsgegevens ook langs een andere weg dan online via de website of via social media verstrekken. Bijvoorbeeld tijdens (telefoon)gesprekken of via de e-mail. Ook deze persoonsgegevens verwerken wij voor zover dat noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens ZP’ers Vijverberg Interim B.V.

Wij onderscheiden de volgende categorieën ZP’ers:
1. ZP’ers die zich aanmelden voor een intake;
2. ZP’ers die bemiddelbaar zijn voor VI, waaronder ZP’ers die een of meer opdrachten uitvoeren of hebben uitgevoerd voor VI;
3. ZP’ers die momenteel niet bemiddelbaar zijn omdat zij bijvoorbeeld in loondienst zijn gegaan, een lange reis maken of om andere redenen (tijdelijk) niet bemiddeld willen worden;
4. ZP’ers die op grond van hun cv op dit moment als niet bemiddelbaar worden ingeschat. Bijvoorbeeld omdat zij geen overheidservaring hebben, in een andere sector werkzaam zijn of een rechtsgebied beheersen waar bij ons op dit moment geen vraag naar is;
5. ZP’ers die op basis van de intake niet geschikt worden gevonden om te bemiddelen;
6. ZP’ers waarmee VI niet (meer) mee wil werken vanwege negatieve ervaringen.

In de tabel Verwerken persoonsgegevens ZP’ers zetten wij per categorie ZP’ers uiteen:

 • welke persoonsgegevens wij verwerken;
 • op welke grondslag(en) wij de persoonsgegevens verwerken;
 • hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren en de motivering daarvoor;
 • wat onze werkwijze is met betrekking tot het bewaren van de persoonsgegevens.

Verwerken persoonsgegevens opdrachtgevers en leveranciers

Hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van (de contactpersonen van) onze opdrachtgevers en leveranciers, hebben wij beschreven in de tabel Verwerken persoonsgegevens contactpersonen opdrachtgevers en leveranciers.

Verwerken persoonsgegevens Sollicitanten

Hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van sollicitanten naar een functie in dienst van VI, hebben wij beschreven in de tabel Verwerken persoonsgegevens sollicitanten.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze online dienstverlening en de hiervoor genoemde doeleinden maken wij gebruik van diensten van derden, zoals onze IT-beheerder, ons marketingbureau, onze websitebeheerder en Google Analytics (bekijk hier ons cookiebeleid). Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan daartoe bevoegde instanties als wij daar op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel toe verplicht zijn.

Persoonsgegevens van ZP’ers verstrekken wij aan (potentiële) opdrachtgevers in het kader van de verwerving en uitvoering van opdrachten.

Wij maken in het kader van onze sollicitatieprocedure gebruik van diensten van andere partijen, zoals wervings- en selectiebureaus en IT-leveranciers.

Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden, omdat de wet ons dat verplicht. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden voor commerciële, goede of ideële doeleinden.

Welke rechten heeft u met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens?

Wanneer wij persoonsgegevens van u verwerken en u wilt weten welke gegevens dat zijn of u heeft er bezwaar tegen, dan kunt u Vijverberg Interim B.V. verzoeken om:

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken
 • rectificatie van uw persoonsgegevens, wanneer u meent dat die niet juist zijn
 • uw persoonsgegevens te wissen
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken
 • ontvangst of overdracht aan een derde van uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, mits de verwerking plaatsvond op grond van toestemming of een overeenkomst én de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Daarnaast heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege een met uw specifieke situatie verband houdende reden of wanneer uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing.

Wij reageren binnen een maand inhoudelijk op uw verzoek. Mocht dit onverhoopt niet lukken binnen een maand, dan berichten wij u daar tijdig over en geven wij aan binnen welke termijn u wel een reactie tegemoet kunt zien.

Vijverberg Interim B.V.
t.a.v. de privacymedewerker
Röntgenlaan 23
2719 DX Zoetermeer
079 – 3631929

Om te kunnen nagaan of het verzoek daadwerkelijk van u afkomstig is, kunnen wij u vragen zich te identificeren aan de hand van een identificatiebewijs of op andere wijze (bijvoorbeeld door het stellen van vragen).

Klacht

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Vijverberg Interim B.V., treden wij daar graag met u over in overleg. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het klachtenformulier van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier. Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van de afhandeling van een klacht, worden maximaal drie jaar bewaard of tot het moment dat een uit de klacht voortvloeiende gerechtelijke procedure is afgerond.

Wijzigingen

Vijverberg Interim B.V. behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, onze bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Onze meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op onze website www.vijverberginterimjuristen.nl. Deze versie is opgesteld in maart 2022.