Zoeken

Generic filters
Exact matches only

Algemene voorwaarden Vijverberg Interim B.V.

 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Vijverberg Interim B.V., verder genoemd Vijverberg Interim, daaronder begrepen de precontractuele fase en iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht voor de bemiddeling van interim-medewerkers.

2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407, tweede lid BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Vijverberg Interim. Hiermee wordt onder meer beoogd dat de opdracht wordt gegeven aan Vijverberg Interim als zodanig, dit met het oog op waarneming in geval van vakantie, ziekte of andere afwezigheid van de interim-medewerker.

3. Toezeggingen door en afspraken met medewerkers van Vijverberg Interim binden Vijverberg Interim slechts voor zover deze toezeggingen of afspraken door de directie van Vijverberg Interim schriftelijk zijn bevestigd.

Uitvoering opdrachten

4. Vijverberg Interim zal bij de uitvoering van de opdracht gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

5. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt afgesproken, is het navolgende op de opdracht van toepassing:

  • De overeenkomst tussen Vijverberg Interim en opdrachtgever leidt tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Vijverberg Interim gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap van Vijverberg Interim, naar de maatstaven van het moment van nakomen, mag worden verlangd.
  • Opdrachtgever verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht binnen de organisatie van Vijverberg Interim bekende gegevens ter kennis te brengen van degenen binnen Vijverberg Interim voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de invulling van de opdracht.
  • Opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook e-mail, internet en klantportaal.
  • Vijverberg Interim zal bij het inschakelen van een interim-medewerker de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en de selectie van deze interim-medewerker met opdrachtgever overleggen. Voor eventuele tekortkomingen van deze interim-medewerker is Vijverberg Interim niet aansprakelijk.

Aansprakelijkheid jegens opdrachtgever

6. Vijverberg Interim beperkt haar aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of samenhangt met de werkzaamheden van haar medewerkers tot maximaal het bedrag dat Vijverberg Interim in het kader van een opdracht aan opdrachtgever heeft gefactureerd.

7. Vijverberg Interim sluit aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:

  • Schade die het gevolg is van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van opdrachtgever;
  • Gevolgschade bij opdrachtgever (waaronder derving van inkomsten) door welke oorzaak ook ontstaan.
    Betalingsvoorwaarden

8. Betaling van declaraties aan Vijverberg Interim geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum of zoveel eerder of later als overeengekomen.

9. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is wettelijke rente verschuldigd.

10. Bij buitengerechtelijke invordering is opdrachtgever, naast de hoofdsom en de wettelijke rente, de werkelijk door Vijverberg Interim gemaakte incassokosten verschuldigd.

Reclames

11. Reclames over een factuur moeten binnen 14 dagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij Vijverberg Interim zijn ingediend, op straffe van verval.

12. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden in het kader van een opdracht dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek, dan wel uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de opdracht te zijn ingediend bij Vijverberg Interim.
Reikwijdte Algemene Voorwaarden

13. Deze Algemene Voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van Vijverberg Interim en mede ten behoeve van degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor Vijverberg Interim werkzaam zijn of waren.
Persoonsregistratie

14. Door het aangaan van een overeenkomst met Vijverberg Interim wordt toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Vijverberg Interim zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

Geschillen

15. Op geschillen, voortvloeiend uit door Vijverberg Interim aanvaarde opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.

7 maart 2019