Zoeken

Generic filters
Exact matches only

Referentieprojecten

Interim-juristen bestuursrecht bieden uitkomst

Zoekt u een interim-jurist bestuursrecht? Vijverberg levert regelmatig tijdelijke juristen bestuursrecht aan onder meer gemeenten, provincies en politie.

Inzet interim-jurist bestuursrecht voor afdeling Juridische zaken met veel ervaring

Door het vertrek van de zittende jurist ontstaat bij gemeente Beverwijk gebrek aan capaciteit op de afdeling Juridische Zaken. Vijverberg Interim zorgt voor de inzet van een ervaren senior jurist publiekrecht met een gezonde dosis relativeringsvermogen en een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. De senior jurist zorgt samen met de andere juridisch medewerker in het team voor de algemene juridische advisering aan de medewerkers van de gemeente op diverse beleidsterreinen. De kandidaat is een generalist die adviseert over uiteenlopende zaken als het maken van regelgeving, openbare orderecht, subsidierecht, privacy, Gemeenschappelijke Regelingen, mandaatregelingen en allerlei andere publiekrechtelijke en privaatrechtelijke kwesties. Verder heeft de kandidaat een open en communicatieve houding richting de medewerkers, is proactief en zelfstandig en is in staat ad hoc en adequaat te adviseren aan burgemeester en wethouders in urgente kwesties.

Interim-juristen met kennis van bestuursrecht werken achterstanden weg

Bij een gemeente is een grote achterstand ontstaan in de afwikkeling van bezwaarschriften op het terrein van het algemene bestuursrecht. Met het oog op een deskundige en snelle afdoening wordt Vijverberg Interim ingeschakeld. De juristen van Vijverberg Interim gaan voortvarend aan de slag en zorgen dat op korte termijn de adviezen kunnen worden uitgebracht aan het bestuursorgaan.

Interim-jurist met brede kennis bestuursrecht voor stadsdeel

De stafafdeling binnen het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van een stadsdeel kampt met een capaciteitsgebrek en wil tijdelijk een externe jurist inhuren. Vijverberg Interim levert een ervaren jurist met uitgebreide kennis en ervaring. De jurist verricht diverse op de afdeling voorkomende werkzaamheden zoals het adviseren over bezwaarschriften en het vertegenwoordigen van het stadsdeelbestuur in bezwaar- en beroepsprocedures. Verder behoort ook de juridische advisering over onder andere de Wet op het primair onderwijs, verbetering van het subsidieproces en implementatie van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen tot de werkzaamheden. Onze jurist is al snel ‘onmisbaar’.

Afdeling Ondersteuning gemeente tevreden over geleverde interim-jurist bestuursrecht

Op de afdeling Ondersteuning van een gemeente ontstaat wegens tijdelijke afwezigheid van een aantal vaste medewerkers behoefte aan tijdelijke externe ondersteuning. Hiervoor wordt Vijverberg Interim benaderd. De werkzaamheden die de jurist op detacheringsbasis verricht zijn zeer uiteenlopend van aard en bestaan onder andere uit het in rechte vertegenwoordigen van de bestuursorganen in bestuursrechtelijke geschillen, het opstellen van pleitnota’s en verweerschriften, het onderhouden van contacten met belanghebbende partijen, het verlenen van juridisch advies aan ‘klanten’ (in- en extern), het geven van juridische adviezen in algemene zin, ten aanzien van verordeningen en op het terrein van milieu, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, APV, openbare orde en veiligheid, het in voorkomende gevallen opstellen en redigeren van verordeningen, beleidsnotities en uitvoeringsplannen en het administratief en inhoudelijk ondersteunen van de commissie bezwaarschriften.

Inzet interim adviseur bestuursrecht bij politie-eenheid

De politie-eenheid Noord-Holland zoekt een bestuursrechtjurist om de functie van adviseur juridische aangelegenheden op interim-basis te vervullen. Vijverberg Interim zorgt voor de inzet van een specialist met veel ervaring, onder andere met de Wet openbaarheid van bestuur, privacy  en specifieke bestuursrechtelijke wetgeving. De werkzaamheden bestaan onder meer uit advisering, het behandelen van bezwaarschriften en het vertegenwoordigen van de korpschef in procedures bij de rechtbank. De opdrachtgever heeft haar waardering voor de betrokkenheid, inzet en inhoudelijke kennis van de specialist uitgesproken. De vervulling van de opdracht is gewaardeerd met een negen. Voorts wordt de specialist geprezen voor zijn vermogen juridisch complexe zaken tot de kern terug te brengen en in begrijpelijke taal uit te leggen. Bijzondere waardering is geuit voor de begeleiding van collega’s en de inzet en het resultaat om misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur tegen te gaan.

Interim-jurist bestuursrecht voor afhandeling bezwaarschriften op terrein van ruimtelijke ordening en volkshuivesting

In verband met achterstanden en een openstaande vacature is een gemeente op zoek naar een externe jurist. Vijverberg Interim zet een interim-jurist in die aan de slag gaat als secretaris van de Algemene Kamer van de bezwaarschriftencommissie. In deze kamer worden bezwaarschriften op een breed bestuursrechtelijk gebied behandeld waarbij de nadruk ligt op ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. De behandeling betreft het voorbereiden van de zaak, het bijwonen van de hoorzitting en het opstellen van het commissieadvies. Onze jurist betrekt daarbij relevante jurisprudentie en literatuur. Bij het vertrek van de jurist zijn de achterstanden weggewerkt en kan de nieuwe medewerker met een opgeruimd bureau starten.

Tijdelijke inzet bestuursrechtjurist voor gemeente bij afhandeling tijdelijke huisverboden

De gemeente Amstelveen krijgt te maken met onverwachte drukte die het gevolg is van het verzorgen van de afhandeling van tijdelijke huisverboden van haar omliggende gemeenten. Er is daarom op korte termijn behoefte aan extra ondersteuning bij het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie. Er wordt gekozen voor het inzetten van een externe jurist. Vijverberg Interim levert een breed inzetbare jurist op het terrein van het bestuursrecht. De jurist van Vijverberg Interim wordt op verschillende rechtsgebieden ingezet als secretaris en tevens lid van de bezwaarschriftencommissie. Er wordt eerst geprobeerd de zaken minnelijk op te lossen. Als dat niet lukt bereidt hij de zaken voor, woont hij de hoorzitting van de commissie bij en stelt hij samen met de voorzitter het advies op. De werkzaamheden worden uitgevoerd bij de opdrachtgever en worden grondig en allemaal – veelal ruim – binnen de wettelijke termijnen afgedaan. Juridische Zaken in Amstelveen heeft dankbaar gebruik gemaakt van de tijdelijke inzet van de externe jurist van Vijverberg Interim . Volgens Amstelveen was sprake van: een snelle inzet, gedegen en zorgvuldig maatwerk en ook nog een zeer prettige “collega”!

Inzet interim-jurist in het kader van de Wet politiegegevens

In verband met de implementatie van de Wet politiegegevens bestaat binnen een politieorganisatie de behoefte aan de inzet van een interim-jurist. De interim-jurist stelt protocollen op en maakt meldingen in orde zodat aan de vereisten die de wet stelt, kan worden voldaan. Daarnaast voert de jurist verschillende gesprekken binnen de organisatie over bijvoorbeeld het bewaren en opschonen van gegevens, zodat de medewerkers zich bewust zijn van de eisen die de wet stelt. Door de inzet is een groot deel van de achterstallige werkzaamheden uitgevoerd en de organisatie ‘Wpg-proof’.

Interim-jurist bestuursrecht neemt ook het logistieke deel van bezwarenafhandeling over

Een gemeente zet een jurist van Vijverberg Interim in als secretaris van de bezwarencommissie voor de behandeling van met name bezwaren op het gebied van sociale zaken, ruimtelijke ordening, de Woningwet en de APV. De jurist voert niet alleen de juridische werkzaamheden uit, maar verzorgt ook de volledige administratieve en logistieke afhandeling van de zaken. Dit betekent dat niet alleen een juridische analyse van de zaken, het zittingsverslag, het advies van de commissie en het collegevoorstel wordt opgesteld. De jurist zorgt ook voor het samenstellen en kopiëren van de dossiers, het plannen van de zittingen en het voeren van alle correspondentie.