Zoeken

Generic filters
Exact matches only

Referentieprojecten

Onze interim-juristen met kennis van functiewaardering schieten regelmatig te hulp

Zoekt u een interim-jurist met kennis van functiewaardering? Vijverberg levert regelmatig juristen functiewaardering op interim-basis aan uiteenlopende overheidsorganisaties.

Interim-juristen met verstand van functiewaardering zorgen dat functiewaarderingsproject tijdig wordt uitgevoerd

Een provincie voert een functiewaardingsproject uit dat leidt tot een groot aantal bezwaren tegen de toegewezen functiebeschrijvingen. Daardoor ontstaat behoefte aan de inzet van externe juristen die de zaken in een kort tijdsbestek kunnen afhandelen.

Vijverberg Interim levert een projectleider die zorg draagt voor een goede voortgang en de consistentie bewaakt. Daarnaast wordt een aantal juristen ingezet die als secretaris de zaken ter ondersteuning van de bezwarencommissie afhandelen. Zij stellen preadviezen op, zorgen voor de verslaglegging van de zitting en stellen het advies op. De werkzaamheden worden met uitzondering van de zittingen vanuit het kantoor van Vijverberg Interim uitgevoerd.

Twee interim-juristen voeren verweer in functiewaarderingszaken provincie

Bij een provincie wordt een nieuw functiewaarderingsysteem ingevoerd. Dit leidt tot een groot aantal bezwaarzaken tegen de functiewaardering.

De provincie vraagt Vijverberg Interim om ondersteuning bij het voeren van het verweer zodat de zaken zoveel mogelijk binnen de behandelingstermijn kunnen worden afgehandeld. Vijverberg Interim levert twee juristen. Zij voeren het overleg met de functiewaarderingsdeskundigen en de betrokken managers. In overleg met hen stellen zij de verweerschriften op en worden de zaken bij de bezwarencommissie bepleit. Op deze wijze kunnen alle zaken in betrekkelijk korte tijd afgehandeld worden.

Groot aantal bezwaarzaken weggewerkt door interim-jurist met kennis van functiewaardering

Een provincie stapt over op een nieuw organiek functiewaarderingssysteem (Fuwaprov) en heeft extra juridische capaciteit nodig voor het secretariaat van de bezwarencommissie.

De provincie wil een interim jurist inhuren die zelfstandig als secretaris van de bezwarencommissie de functiewaarderingszaken af kan handelen. Er wordt gekozen voor een jurist van Vijverberg die met de meer dan 150 bezwaarzaken aan de slag gaat. De jurist voert niet alleen de juridische werkzaamheden uit als secretaris van de bezwarencommissie, maar verzorgt ook de administratieve/logistieke afhandeling van de zaken.

Extra juridische capaciteit op interim-basis voor procedures functiewaardering bij provincie

Een provincie heeft in verband met een uitgevoerd functiewaarderingstraject behoefte aan extra juridische capaciteit voor de afhandeling van ingediende bezwaarschriften. Er wordt gekozen voor de inzet van een externe jurist die gespecialiseerd is in het ambtenarenrecht.

Vijverberg Interim levert een jurist die op detacheringsbasis een aantal dagen in de week de verweerschriften opstelt en naar aanleiding van het advies van de bezwarenadviescommissie de beslissingen op bezwaar opstelt. De jurist vormt de dossiers, verzamelt daarvoor stukken bij de diverse diensten, voert overleg met de diensten, stelt de verweerschriften op en formuleert naar aanleiding van het advies van de bezwarenadviescommissie de beslissingen op bezwaar.

Inzet interim-juristen bij invoering functietyperingen en -waarderingen

Binnen een grote gemeente fuseren een aantal stadsdelen. Een onderdeel van deze reorganisatie is de invoering van generieke functietyperingen- en waarderingen, zodat de bestaande verschillen tussen de functies in de oude stadsdelen kunnen worden opgeheven.

De rechtspositionele bezwaren die voortvloeien uit de plaatsingstrajecten worden behandeld door een onafhankelijke commissie, die vanwege de reorganisatie is opgericht en samengesteld. Naast een voorzitter levert Vijverberg Interim twee secretarissen die werkzaam zijn voor deze commissie. De secretarissen stellen het procesdossier en preadvies op, schrijven het verslag en het advies en voeren de correspondentie met de betrokken partijen. De commissie behandelt uiteindelijk 209 bezwaarschriften, die mede dankzij de inzet van de externe secretarissen grondig en tijdig zijn afgewikkeld.

Interim-jurist helpt zorgverlener bij afwikkeling van bezwaren FWG functies / CAO GGZ

Een zorgverlener in het oosten van het land met ongeveer 1200 werknemers heeft in het kader van de CAO GGZ met toepassing van FWG 3.0 functies opnieuw gewaardeerd en ingedeeld. Deze waardering en indeling vinden in verschillende fases plaats.

Een jurist van Vijverberg Interim treedt op als secretaris van de Interne Bezwaren Commissie bij de behandeling van de naar aanleiding van de generieke functiewaardering en/of indeling ingediende bezwaren. De secretaris is op locatie voor de hoorzittingen en verzorgt vanuit het kantoor van Vijverberg Interim de verslaglegging, het opstellen en het uitbrengen van de adviezen. De afwikkeling van deze bezwaren verloopt mede vanwege deze inzet snel en soepel. Ook zorgt de secretaris voor het jaarverslag van de Interne Bezwaren Commissie.

Interim-jurist draagt bij aan snelle en soepele afwikkeling van functiewaarderingsbezwaren

Een gemeente heeft een nieuw functiehuis vastgesteld, waarna de medewerkers opnieuw zijn ingepast in een generieke functie en daarbij behorende waardering. Omdat een groot aantal medewerkers bezwaar indient, is behoefte aan extra capaciteit in de vorm van een secretaris die zelfstandig de onafhankelijke bezwarencommissie kan ondersteunen.

Een jurist van Vijverberg Interim wordt ingehuurd om deze bezwaren als secretaris van de bezwaarcommissie te behandelen. De secretaris is op locatie voor de hoorzittingen en verzorgt vanuit het kantoor van Vijverberg Interim de verslaglegging en het opstellen van de adviezen. Nadat alle adviezen door de commissie zijn uitgebracht, bereidt de jurist de nota voor het Management Team en de adviesnota voor B&W voor. Daarnaast levert zij formats voor de beslissingen op bezwaar. De afwikkeling van deze bezwaren verloopt mede vanwege deze inzet snel en soepel.

Inzet interim-jurist als commissielid bij veiligheidsregio in verband met invoering functieboek

Binnen een veiligheidsregio is een nieuw functieboek ingevoerd, waarna de medewerkers zijn ingepast op een generieke functie met waardering. Een groot aantal medewerkers heeft bezwaar gemaakt tegen de inpassingsbesluiten, waardoor behoefte is aan een interim- jurist voor de afhandeling van de bezwaren.

De interim-jurist van Vijverberg Interim is benoemd als plaatsvervangend commissielid van de bezwaarschriftencommissie en is door de commissie gemachtigd om te horen in het kader van het functiewaarderingstraject. De interim-jurist hoort zelfstandig de partijen op locatie en stelt vanuit het kantoor van Vijverberg Interim de adviezen op in afstemming met de commissie. De administratieve taken, zoals het verzenden van de stukken, uitnodigingen en de verslaglegging tijdens hoorzittingen worden door een medewerker van de veiligheidsregio zelf gedaan in samenwerking met de interim-jurist. De door de commissie vastgestelde adviezen worden door de interim-jurist aangeboden aan het dagelijks bestuur. Vanwege het succes van deze snelle en grondige afhandeling van bezwaren, is Vijverberg Interim door de veiligheidsregio gevraagd om ook de reguliere bezwaren die zich hiervoor lenen, via deze constructie af te handelen.

Externe voorzitter voor bezwarenadviescommissie voor beoordeling uitgangspositie en functieonderhoud

Voor een speciale bezwarenadviescommissie huurt een politiekorps bij Vijverberg Interim een externe voorzitter in om een flink aantal bezwaren over het nieuwe functiegebouw af te handelen.

Vanwege de overgang naar de nationale politie dient een politiekorps al zijn medewerkers in een nieuw functiegebouw, het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie, in te passen. Dit gaat gepaard met een flink aantal bezwaren gericht tegen besluiten over de uitgangspositie en functieonderhoud. Om de reguliere bezwarenadviescommissie te ontlasten wordt een speciale commissie ingesteld waar Vijverberg Interim een voorzitter voor levert. De voorzitter leidt de hoorzitting en stelt in samenspraak met de andere leden van de bezwarencommissie het advies vast. De samenwerking binnen de commissie en met het korps verloopt prettig zodat de bezwaren soepel en binnen de termijn afgehandeld kunnen worden. De bezwaarden worden op hun beurt goed gehoord en zijn verzekerd van een zorgvuldige beoordeling van hun zaak.